Обществени поръчки


Документация за участие в открита процедура с предмет:
Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и публичност
по
Проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”

Документация за участие в открита процедура с предмет:
Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда,
находяща се в УПИ VІ-441, квартал 37 от План на град Созопол -  
Културен център в Археологически резерват „Античен град Аполония